دسته رنگ های چوب شامل انواع ذیل می باشد:

سیلر فوری
کیلر فوری
نیم پلی استر مات و براق

دیدگاه ها بسته شده است